Thursday, March 5, 2009

Inspiratia/The inspiration

De-a lungul anilor am pictat atât pe pânză cât şi pe carton preparat de mine. Desigur, în perioada comunistă, când arta nu era nicidecum o prioritate, materialele necesare erau greu de procurat şi de o calitate îndoielnică. Acest lucru nu m-a determinat să nu mă refugiez în faţa unei pânze bine întinse, care parcă mă implora s-o pictez.
Revenind la perioada actuală pot spune că absolut toate ingredientele necesare lucrului sunt de cea mai bună calitate. Astfel, pictez doar pe pânză foarte bine preparată şi întinsă pe un şasiu de lemn. Uleiurile sunt în general de fabricaţie italienească şi ele există într-o varietate mare de nuanţe pastelate. Atât pensulele (care sunt extreme de importante, porii şi lăţimea acestora sunt folosite în funcţie de cum vrei să aplici uleiul pe pânză şi ce tuşă sau efect plastic doreşti să obţii) pe care le curăţ de fiecare dată după ce termin de lucru cât şi întreg arsenalul folosit în procesul elaborării unei lucrări (cărbune, grafit, cuţit de pictură), le-am achiziţionat de la un mare şi renumit magazin nemţesc foarte bine dotat în acest sens.
Fiecare pictură reprezintă un moment de inspiraţie bine determinat. Adică, simplu, dacă nu-ţi trezeşte interesul şi nu vezi dincolo de realitatea imediată, nu poţi transpune pe pânză nici o emoţie artistică. Fiecare lucrare are o istorie personală şi o perioadă de naştere diferită. Unele lucrări aparent dificile pentru un necunoscător pot fi lucrate în 2-3 zile. Sau chiar mai puţin. Totul depinde de intensitatea stării sufleteşti şi mai ales de inspiraţie. Pentru că şi un lucru banal, aparent, dacă eşti încărcat pe pânză cu emoţie artistică el capătă valenţele unei lucrări artistice ce poate comunica şi cu ceilalţi privitori, nu numai cu pictorul.
În ultimii ani m-am reprofilat, oarecum în mod deosebit pe flori. Şi asta şi pentru că de ceva timp locuiesc într-o casă a cărei grădină este specială datorită efortului meu cât mai ales al familiei mele de a planta diverse flori, copaci şi a întreţine un gazon în permanenţă verde (ăsta-i meritul soţului meu care se ocupă în mod deosebit atât de gradină cât şi de gazonul nostru verde).
Prin urmare, este aproape imposibil pentru mine să nu privesc florile noastre şi să nu mă gândesc la faptul că poate la anul nu vor mai răsări. Aşa că încerc să le „prind” pe pânză pentru a le face nemuritoare. Din punct de vedere artistic, desigur.
Astfel mi s-a născut în micul meu atelier o colecţie de lucrări care au ca motiv principal florile. Multe din florile pe care le-am pictat pentru mine nu sunt cunoscute decât ca impresie artistică şi valoare sentimentală.
..........................................................................
For years I have painted on canvas and cardboard prepared by me. Of course, during the communist period, when art was not a priority, the necessary materials were difficult to be procured and had a questionable quality. This fact did not determine me not to shelter myself before a well-stretched canvas that craved to be painted.
Turning to the current period I may say that all the necessary ingredients are the best quality. Thus, I only paint on cloth very well prepared and stretched on a wooden chassis. Oils are generally of Italian manufacturing and they exist in a wide variety of pastel shades. Both brushes (which are extremely important, pores and width are used depending on how you apply the oil on canvas, and what plastic effect or touch you want to obtain) that I clean every time after I finish the whole thing, and the arsenal used in the elaboration of a work (coal, graphite, painting knife), I purchased from a large and famous Dutch store very well equipped in this respect.
Each painting represents a moment of inspiration well determined. I mean, simply, if it doesn’t arouse your interest and you don’t look beyond the immediate reality, you can’t implement on cloth any artistic emotion. Each work has a personal history and a different birth. Some works that appear difficult to someone outside the trade can be made within 2-3 days. Or even less. Everything depends on the intensity of the state and especially on the spiritual inspiration. Because even a commonplace thing, apparently, if you are charged on the canvas with emotion it catches the artistic valences of on artistic work that can communicate with other viewers, not only with the painter.
In recent years I have readjusted, somehow especially on flowers. And this because I have been living for some time in a house whose garden is special because of my effort and especially of my family to plant various flowers, trees and maintain a green lawn at all times (this is my husbands’ merit, because he takes care of the garden and our green turf).
Therefore, it is almost impossible for me not to look at our flowers and to think that next year they may no longer rise. Therefore, I try to "catch" them on the cloth to make them immortal. From an artistic point of view, of course.
Thus a small collection of floral works was born in my small workshop. Many of the flowers that I painted are not known to me but as artistic impression and sentimental value.

1 comment:

  1. Holaaa:
    Te invito que visites mis blogs de fotos de mi pueblo, de España, de Italia y Francia:

    http://blog.iespana.es/jfmmzorita

    SALUDOS DESDE ESPAÑA

    ReplyDelete