Sunday, March 15, 2009

Colţ de grădină/ In the corner of the gardenColţ de grădină
Așa cum sună titlul lucrării, așa am şi descris acest mic şi tainic loc din grădina mea. E vorba de niște plante înalte, foarte viguroase şi puternice, care, în măreția lor ar putea să-ţi ofere oricând dragoste şi chiar puţină relaxare. Fie ea şi sufletească.


In the corner of the garden
This work’s title is how I have also described this little and intimate corner in my garden. It’s about some tall, very green and intensive plants, which, in their grandeur might offer you any given time love and even a little relaxation. May it be even spiritual.

Invitație la concert/ Concert invitation

Marime 30 x 90 cm/ Size 11,8 x 35,4 in
Price
119€ (euros)
149$ (dollars)
500RON

Invitație la concert
Nu-i nimic mai simplu decât să-ţi imaginezi niște flori care stau bine ancorate în pământ, într-un vas. Pentru că la o adică, de ce ar trebui să le rupi din lumea lor pentru a le picta?
Concert invitation
There’s nothing easier than to imagine some flowers that are well attached to the ground in a pot. Because, as to speak, why should you tear them out of their world just to paint them?

Thursday, March 5, 2009

Inspiratia/The inspiration

De-a lungul anilor am pictat atât pe pânză cât şi pe carton preparat de mine. Desigur, în perioada comunistă, când arta nu era nicidecum o prioritate, materialele necesare erau greu de procurat şi de o calitate îndoielnică. Acest lucru nu m-a determinat să nu mă refugiez în faţa unei pânze bine întinse, care parcă mă implora s-o pictez.
Revenind la perioada actuală pot spune că absolut toate ingredientele necesare lucrului sunt de cea mai bună calitate. Astfel, pictez doar pe pânză foarte bine preparată şi întinsă pe un şasiu de lemn. Uleiurile sunt în general de fabricaţie italienească şi ele există într-o varietate mare de nuanţe pastelate. Atât pensulele (care sunt extreme de importante, porii şi lăţimea acestora sunt folosite în funcţie de cum vrei să aplici uleiul pe pânză şi ce tuşă sau efect plastic doreşti să obţii) pe care le curăţ de fiecare dată după ce termin de lucru cât şi întreg arsenalul folosit în procesul elaborării unei lucrări (cărbune, grafit, cuţit de pictură), le-am achiziţionat de la un mare şi renumit magazin nemţesc foarte bine dotat în acest sens.
Fiecare pictură reprezintă un moment de inspiraţie bine determinat. Adică, simplu, dacă nu-ţi trezeşte interesul şi nu vezi dincolo de realitatea imediată, nu poţi transpune pe pânză nici o emoţie artistică. Fiecare lucrare are o istorie personală şi o perioadă de naştere diferită. Unele lucrări aparent dificile pentru un necunoscător pot fi lucrate în 2-3 zile. Sau chiar mai puţin. Totul depinde de intensitatea stării sufleteşti şi mai ales de inspiraţie. Pentru că şi un lucru banal, aparent, dacă eşti încărcat pe pânză cu emoţie artistică el capătă valenţele unei lucrări artistice ce poate comunica şi cu ceilalţi privitori, nu numai cu pictorul.
În ultimii ani m-am reprofilat, oarecum în mod deosebit pe flori. Şi asta şi pentru că de ceva timp locuiesc într-o casă a cărei grădină este specială datorită efortului meu cât mai ales al familiei mele de a planta diverse flori, copaci şi a întreţine un gazon în permanenţă verde (ăsta-i meritul soţului meu care se ocupă în mod deosebit atât de gradină cât şi de gazonul nostru verde).
Prin urmare, este aproape imposibil pentru mine să nu privesc florile noastre şi să nu mă gândesc la faptul că poate la anul nu vor mai răsări. Aşa că încerc să le „prind” pe pânză pentru a le face nemuritoare. Din punct de vedere artistic, desigur.
Astfel mi s-a născut în micul meu atelier o colecţie de lucrări care au ca motiv principal florile. Multe din florile pe care le-am pictat pentru mine nu sunt cunoscute decât ca impresie artistică şi valoare sentimentală.
..........................................................................
For years I have painted on canvas and cardboard prepared by me. Of course, during the communist period, when art was not a priority, the necessary materials were difficult to be procured and had a questionable quality. This fact did not determine me not to shelter myself before a well-stretched canvas that craved to be painted.
Turning to the current period I may say that all the necessary ingredients are the best quality. Thus, I only paint on cloth very well prepared and stretched on a wooden chassis. Oils are generally of Italian manufacturing and they exist in a wide variety of pastel shades. Both brushes (which are extremely important, pores and width are used depending on how you apply the oil on canvas, and what plastic effect or touch you want to obtain) that I clean every time after I finish the whole thing, and the arsenal used in the elaboration of a work (coal, graphite, painting knife), I purchased from a large and famous Dutch store very well equipped in this respect.
Each painting represents a moment of inspiration well determined. I mean, simply, if it doesn’t arouse your interest and you don’t look beyond the immediate reality, you can’t implement on cloth any artistic emotion. Each work has a personal history and a different birth. Some works that appear difficult to someone outside the trade can be made within 2-3 days. Or even less. Everything depends on the intensity of the state and especially on the spiritual inspiration. Because even a commonplace thing, apparently, if you are charged on the canvas with emotion it catches the artistic valences of on artistic work that can communicate with other viewers, not only with the painter.
In recent years I have readjusted, somehow especially on flowers. And this because I have been living for some time in a house whose garden is special because of my effort and especially of my family to plant various flowers, trees and maintain a green lawn at all times (this is my husbands’ merit, because he takes care of the garden and our green turf).
Therefore, it is almost impossible for me not to look at our flowers and to think that next year they may no longer rise. Therefore, I try to "catch" them on the cloth to make them immortal. From an artistic point of view, of course.
Thus a small collection of floral works was born in my small workshop. Many of the flowers that I painted are not known to me but as artistic impression and sentimental value.

Saturday, February 28, 2009

Nostalgia iubirii/The nostalgy of love


Marime 40 x 50 cm/ Size 15,7 x 19,7 in
Price

89€ (euros)
119$ (dollars)
350RON

Nostalgia iubirii
Nu am avut preferință vreodată la o anumită gamă de culori. Pentru mine toate, absolut toate culorile sunt minunate, iar Dumnezeu ni le-a dat ca să ne bucure sufletele, să iubim tot ce-i frumos şi în felul acesta să fim mai buni şi mai înţelepţi.
Lucrarea are o mică istorie. Adică ghiveciul cu aceste frumoase flori stă pe un trunchi de brad. Care brad din curtea noastră a trebuit să fie tăiat pentru că se uscase complet. Lucru care ne-a întristat pe noi, cei care iubim atât de mult natura încât am dorit să „pansăm” trunchiul bradului tăiat cu acest ghiveci de flori care stau să plesnească în soare de frumusețe, eleganţă şi miros. Care miros, dacă vă uitați mai bine, s-ar putea să-l percepeți pentru că este unic, proaspăt şi real.

The nostalgy of love
I have never had a preference for a certain range of colors. To me all the colors are great, and God gave them to us to bring joy to our souls, to love one's beauty and thus be better and wiser.
The work has a little history. I mean, the pot with these beautiful flowers is sitting on a tree's trunk. That tree from our yard had to be cut down because it was scorched completely. This has grieved us, who love nature so much that we wanted to "bandage" the tree trunk with the flowerpot that bursts in the sun of beauty, elegance and flavour. That flavour, if you look better, you might perceive because it is unique, fresh and real.

Culorile vieţii/Colors of life

Marime 40 x 50 cm/ Size 15,7 x 19,7 in
Price

89€ (euros)
119$ (dollars)
350RON

Culorile vieţii
O lucrare foarte dragă mie pentru că atunci când am făcut-o mi-am reprezentat pe pânză exact starea mea sufletească, adică eram fericită şi liniștită. Se cunoaşte din precizia culorii şi hotărârea pensulaţiei. Când fac aceste afirmaţii mă refer la faptul că pânza îţi fură starea de spirit pe care o ai atunci când pictezi. Nu poţi s-o ascunzi, n-ai cum s-o maschezi, constaţi doar că pânza te-a deconspirat. Pur şi simplu.

Colors of life
A very dear work to me, because when I created it I represented on canvas exactly my state of mind, that I was happy and peaceful. You can tell from the precision of color and determination of the brushwork. When I do these allegations I’m referring to the fact that the canvas steals your state of mind that you have when you paint. You cannot hide it, you cannot disguise it, you can only see that the canvas has deconspired you. Just like that.

Demnitate în singurătate/Dignity in loneliness

Marime 30 x 90 cm/ Size 11,8 x 35,4 in
Price
119€ (euros)
149$ (dollars)
500RON

Demnitate în singurătate
Lucrarea a fost făcută într-o vară spre toamnă blândă (vară Indiană) când florile sunt parcă mai colorate şi mai vii ca niciodată.
Deși îmi displace profund, am rupt câteva fire dintr-o plantă care seamănă foarte mult cu crizantemele pentru a le duce cadou la o prietenă. Pentru că vizita s-a amânat, nu am vrut să arunc florile pe care tot eu le-am rupt şi parcă, pentru a fi iertată de gestul meu, le-am pictat pentru a le prezenta vigoarea şi demnitatea, fie ea şi trecătoare.
Îmi vin în minte unele discuții cu anumite persoane care au diverse activităţi artistice. Nu o dată s-a făcut afirmația că atunci când te apropii de o floare cu intenția de a o rupe, ea începe să plângă. Unii spun că au auzit acest scâncet. Eu nu comentez.

Dignity in loneliness
The work was created in a late summer towards a mild autumn (Indian summer) when the flowers are more colorful and more alive than ever before.
Though I deeply dislike it, I picked off a plant that resembles very much the chrysanthemum, to give it as a gift to a friend. Because the visit was postponed, I didn't want to throw all the flowers away so, to be forgiven for my gesture, I painted them to present their vigor and dignity, even if it was volatile.
I remember some discussions with people that posses various artistic activities. Not once I heard the statement that when you get close to a flower with the intention to pick it off, it starts to cry. Some say they have heard this whining. I cannot comment.

Friday, February 27, 2009

Inceputul/The beggining

My passion and love for painting has emerged, seemingly from the first two years of my life. I remember a story told by my late mother, which leads me to believe that everyone receives at birth a gift from God. And my gift was drawing, which was later called painting. Painting easel. So many years ago, when I was about a year and a half, me and my mother were in town shopping. Nothing interesting so far. Arriving home, my mother started her usual tasks, leaving me to play in the house. At one point, she heard me screaming and came running to see what happened. Terrified, she found that in the short time while I was left alone, I was not interested in toys but in a piece of paper and especially in a pencil left on the table. I took them and I started drawing. It is not known how, at one time I fell and my pencil pierced my left eye. When Mom came to see me, I was already bloody and crying. My poor mother's care was for the pencil not to be "chemical" because of the risk of losing my eyesight. But merciful God didn't wanted to happen so, so I got out pretty well (relatively, because the left eyesight was lower all my life). That experience in her simplicity, marked my destiny.
At school the desire to draw always highlighted me and made me find a refuge in drawing with watercolors and tempera. I wanted to take this gift from God and I went to the college of Fine Arts. But life has its way, beyond us. So I couldn’t finish my studies in Fine Arts, but in quite another field foreign to my heart. Because living in a communist system, without the opportunities to make a career in what field you desire, but only what you could do then, I parted for many years with my beloved pencil and paper drawing.
It's difficult to explain that during the period that followed I went on with my life, but my soul was still at the white paper like it was calling me. For years I have painted works that have sold quite well. I specialized in somewhat static nature of flowers, the landscapes and the thematic compositions. I understand now that I have not remained indifferent to everything that surrounds me and I wanted to transpose it on the cloth. All the beauties and wonders that God has created I was excited and impressed enough to immortalize them. I love flowers, trees, nature as a whole, but again, nobody can render them like God created them. What we do, the painters, are our own spiritually states that we are trying to put on canvas, after each possibilities. But above all, are our own perceptions of things that surround us.

Pasiunea şi dragostea mea pentru pictură a apărut, se pare, chiar din primii doi ani de viaţă.
Îmi amintesc de o întâmplare povestită de regretata mea mamă, care mă determină să cred că fiecare om la naştere primeşte de la Dumnezeu un dar. Iar darul meu a fost desenul, care mai târziu s-a chemat pictura. Pictura de șevalet.
Așadar, acum foarte mulți ani, când aveam aproximativ un an si jumătate, am, fost cu mama mea în oraș la cumpărături. Nimic interesant până aici. Ajunse acasă, mama s-a apucat de treburile ei, pe mine lăsându-mă să mă joc în casă. La un moment dat, m-a auzit țipând şi a venit fuga să vadă ce s-a întâmplat. Îngrozită a constatat că în scurtul timp cât am fost lăsată singură, nu m-au interesat jucăriile ci o foaie de hârtie şi mai ales un creion aflat pe masă. Le-am luat şi am început să desenez. Nu se știe cum, la un moment dat am căzut şi creionul mi-a intrat în ochiul stâng. Când mama a venit să mă vadă, deja sângeram şi plângeam. Grija bietei mele mame a fost ca nu cumva acel creion să fie „chimic” pentru că riscam să-mi pierd vederea. Dar bunul Dumnezeu n-a vrut să se întâmple acest lucru, așa că am scăpat oarecum cu bine (oarecum, pentru că la ochiul stâng am avut vederea mult mai slabă toată viața).
Întâmplarea banală în simplitatea ei, mi-a marcat destinul.
La școală dorința de a desena m-a evidențiat întotdeauna şi m-a făcut să-mi găsesc un refugiu în desenul cu acuarele şi tempera. Mi-am dorit să urmez acest dar de la Dumnezeu şi am făcut liceul/colegiul de Arte Plastice. Dar viața are drumul ei, independent de voința noastră. Așa că studiile nu mi le-am putut termina tot în Arte Plastice ci în cu totul alt domeniu străin sufletului meu. Dar pentru că trăiam într-o perioadă comunistă, fără posibilităţi de a face o carieră în ceea ce-ţi doreşti, ci doar ce se putea face atunci, am renunțat pentru mulți ani la prietenul meu creionul şi iubita foaie de desen.
Mi-e dificil să explic faptul că în perioada care a urmat mi-am văzut de viața mea, dar sufletul îmi era tot la coala albă care parcă mă chema.
De-a lungul anilor am mai pictat lucrări care s-au vândut destul de bine. Mă specializasem oarecum pe natura statică din flori, pe peisaje precum şi pe compoziții tematice.
Îmi explic acum faptul că nu am rămas indiferentă la tot ce mă înconjoară şi mi-am dorit să le transpun pe pânză. Toate frumusețile şi minunile pe care le-a creat Dumnezeu m-au emoționat şi impresionat suficient cât să le imortalizez.
Iubesc florile, copacii, natura în întregul ei, dar niciodată, nimeni nu le va putea reda așa cum le-a făcut Dumnezeu. Ce facem noi, pictorii, sunt propriile noastre stări sufletești pe care încercăm să le punem pe pânză, după posibilitățile fiecăruia. Dar mai ales sunt propriile percepții asupra lucrurilor care ne înconjoară.